Stadgar för Ängelholms Föreningshamn Ekonomisk Förening.

Gällande från och med 2008-03-31.

 

 

 • 1

Föreningens firma är Ängelholms Föreningshamn Ekonomisk Förening.

 

 • 2

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den styrelsen utser, två i förening.

 

 • 3

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, förvalta och utveckla en småbåtshamn i vilken båtplatser upplåts till medlemmarna, samt att hyra ut båtplatser.

 

 • 4

Styrelsen har sitt säte i Ängelholm, Skåne län.

 

 • 5

Styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter, samt tre (3) suppleanter.

 

 • 6

Revisorerna skall vara två till antalet varav en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav en auktoriserad. Revisorerna väljs av föreningsstämman för en period av ett år i taget.

 

 • 7

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av två år i taget. Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma andra året efter valåret.

Mandattiden för styrelsen skall bestämmas så att årligen utlöper halva antalet av styrelsen och suppleanterna.

 

 • 8

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

 • 9

Som medlem i föreningen kan antagas fysisk eller juridisk person, som kan erbjudas båtplats.

Juridisk person och fysisk person får inneha högst 2 båtplatser.

Varje medlem har en röst oavsett antal båtplatser.

 

 • 10

Fler medlemmar kan inte antas än som motsvarar det antal båtplatser, som senaste föreningsstämma har beslutat om skall vara medlemsbåtplatser i hamnen. Övriga båtplatser i hamnen är avsedda för uthyrning.

 

 

 • 11

Insatsens belopp per breddmeter bryggplats, bestäms årligen av årsstämman, beloppet får ej överstiga 0,4 gånger gällande prisbasbelopp. Utöver insatsen skall varje medlem erlägga en årlig avgift som beslutas av styrelsen och i efterhand godkänns av årsstämman. Avgiften per breddmeter bryggplats får ej överstiga 0,007 gånger gällande prisbasbelopp.

Föreningsstämman får besluta att extra avgift skall tagas ut av medlemmarna om så skulle erfordras.

 

 • 12

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, överföras i ny räkning.

 

 • 13

Som medlem antas endast den som godkänns av Ängelholms Föreningshamns styrelse.

 

 • 14

Den som erbjudits medlemskap skall utan skäligt dröjsmål skriftligen acceptera erbjudandet och betala föreningsavgift samt erforderlig insats kontant. Försummas detta får medlemskap istället erbjudas annan.

 

 • 15

Medlem äger rätt att disponera båtplats enligt utfärdat båtplatsbevis.

Om starka skäl föreligger kan styrelsen besluta om byte av tilldelad båtplats till annan likvärdig plats.

Är båtplatsinnehavaren vid byte oense med styrelsen hänskjutes tvisten till föreningsstämmans beslut.

Båtplats får uthyras i andra hand av medlem i föreningen enligt eget bestämmande efter tillstånd av hamnkontoret.

 

 • 16

Den som önskar byta båtplats äger företräde till den önskade båtplatsstorleken framför den som söker nytt medlemskap i föreningen.

Om flera medlemmar önskar byta båtplats, äger den företräde som först anmälde att han ville byta båtplats. Sådan anmälan skall göras till hamnmästaren, som har att föra bok över inkomna anmälningar.

 

 • 17 a

Vid utträde ur föreningen skall andelen först hembjudas till föreningen som har att i enlighet med vad som sägs i § 13 erbjuda medlemskap till dem som står i föreningens kölista.

Utan sådan hembudsskyldighet får dock andelen övergå till annan genom arv, testamente eller bodelning.

Vid sådant förvärv gäller vad härom är stadgat i lagen om ekonomiska föreningar.

Hembjuden andel som föreningen inte löser in får medlem överlåta fritt. Dock föreligger i intet fall skyldighet för föreningen att inlösa utträdande medlems andel.

Högre pris får inte tagas ut för andel mer än det av årsstämman årligen fastställda bryggmeterpriset.

 

 

 • 17 b

Om efter utträde ur föreningen inga av de alternativ som föreskrivs i § 17 a beträffande övergång eller inlösen av insats kan tillämpas, kan medlem vid den prövning enligt lagen om ekonomiska föreningar, som det i varje särskilt fall åligger styrelsen att göra vara skyldig att kvarstå med sin insats intill dess ny medlem inträder i föreningen och övertager sagda insats.

 

 • 17 c

Om utträdd medlem vid den prövning som styrelsen gjort enligt § 17 b kvarstår med sin insats, har han i fortsättningen – eftersom han ej betalar fastställda avgifter – ingen rätt att disponera den lediga båtplatsen, utan denna rätt tillkommer föreningen.

 

 • 18

Om någon efter förvärv, enligt § 17 a, av medlems insats antages till medlem i dennes ställe, upphör överlåtarens medlemskap och ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, endast om skuld ej föreligger.

 

 • 19

Uppsägning för utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.

Uppsägningen skall vara egenhändigt underskriven och dagtecknad samt försedd med vittnes underskrift.

 

 • 20

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Fastställelse av röstlängd
 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om fastställande av balansräkning
 10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Beslut om insatsens högsta belopp per breddmeter bryggplats och godkännande av årsavgifter och budget
 13. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Inkomna ärenden
 19. Övriga ärenden från styrelsen

Vid föreningsstämma får andra ärenden inte upptagas till beslut än dem som angivits i kallelsen.

 

 

 • 21

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse som sändes per post.

Kallelse skall ske senast två veckor och tidigast 4 veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

 

 • 22

Andra meddelanden för medlemmarnas kännedom, utöver vad som stadgas i § 21, anslås på hamnkontorets informationstavla och hemsidan.

 

 • 23

Ärenden som medlem önskar få behandlade vid föreningsstämman skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 15 januari.

 

 • 24

En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Som ombud vid föreningsstämma gäller att endast medlemmens make/maka, sambo eller annan medlem får vara ombud. Är medlemmen juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem.

Ombud får endast rösta med 1 fullmakt.

 

 • 25

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen om det för behandling av ett ärende påfordras av minst 5 % av föreningens medlemmar.

 

 • 26

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna först utfå dagsvärdet av erlagd insats, beräknat enligt § 11 och att återstoden fördelas dem emellan på samma sätt.

 

 • 27

Medlem som inte iakttar sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller skadar dess intressen, må av föreningsstämman uteslutas ur föreningen. Den uteslutne medlemmen har dock rätt att få ärendet prövat av nästkommande föreningsstämma. Utesluten medlem äger endast återfå inbetald insats i den mån ny medlem inträder i föreningen på samma villkor som avgående medlem.

 

 • 28

Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, eller medlem å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

 • 29

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar stadgar.